Terms of Service

Door het gebruik van de website www.catsone.nl ( “Service”), een dienst van Robuust Groep B.V. hierna te noemen “CATS”, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ( “Terms of Service”).

CATS behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de voorwaarden te actualiseren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Nieuwe functies welke ter uitbreiding of verbetering van de service, inclusief de introductie van nieuwe en/of verwijderde instrumenten en middelen, is onderworpen aan de terms of service. Nadat dergelijke veranderingen hebben plaatsgevonden stemt u in met de wijzigingen door aanhoudend gebruik van de service.

A) Account Voorwaarden

1. Bij het aanmelden voor een account, moet u uw juridische volledige bedrijfsnaam, een geldig zakelijk e-mailadres (geen Hotmail, Gmail, Live etc.) en eventuele andere informatie verstrekken met het oog op het voltooien van de aanmeldingsprocedure.
2. Bij het aanmelden voor een betaalde account, of een trial/proef account waarvan u wilt upgraden naar een betaalde account, moet u uw volledige bedrijfsnaam, een geldig zakelijk e-mail adres, uw correcte facturatie informatie en eventuele andere informatie verstrekken met het oog op het voltooien van de aanmeldingsprocedure of upgrade proces. De trial/proef periode vervalt indien wordt upgraded tijdens de trial/proef periode.
3. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
4. Individuele gebruiker inlog gegevens mogen alleen worden gebruikt door deze persoon – Het delen van een individuele gebruikers login is niet toegestaan. U dient te beschikken over een gebruikers licentie (“seat”) en een individuele gebruikers login voor elke nieuwe persoon die gebruik maakt van het systeem.
5. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. CATS kan en zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig verlies of beschadiging wegens het niet nakomen van uw eigen veiligheid verplichting.
6. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en de gepleegde activiteiten welke plaatsvinden binnen uw account.
7. U mag de service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en dient zich te houden aan geldende wetgeving.
8. Alle auteursrechten en “powered by” vermelding, afbeeldingen en tekst in pagina’s en uitgaande e-mails dient leesbaar te zijn. De locatie van dergelijke auteursrechtelijke berichten op de pagina mag worden veranderd, zolang het bericht nog steeds duidelijk zichtbaar is. Voor meer informatie over de reden waarom dit nodig is, raadpleegt u het auteursrecht en de “Powered By” vermelding.
9. De service mag alleen gebruikt worden ten behoeve van interne recruitment processen of als HR instrument van de organisatie welke het account afneemt. Het is niet toegestaan om de software te gebruiken voor bijvoorbeeld; file sharing service of als vacature bank waarbij niet CATS gebruikers danwel CATS gebruikers met read only rechten, moeten betalen voor het plaatsen van een advertentie/vacature. In geval van twijfel beslist CATS. Tegen dit besluit kan geen beroep worden aangetekend. Het is niet toegestaan om via de API (webservices) de licentie kosten te manipuleren.

Schending van een van deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van uw account.

B) Betaling, restituties, upgrading en downgrading voorwaarden

1. De service wordt vooraf op basis van de gekozen abonnements vorm gefactureerd en wordt niet gerestitueerd. Er zal geen restitutie of krediet plaatsvinden voor een gedeeltelijke maand van de service, of restitutie plaatsvinden van ongebruikte maanden met een open account. Met het oog op de gelijke behandeling van iedereen, zullen er geen uitzonderingen worden gemaakt.
2. U dient CATS per email via suppport@catsone.nl of via het contact formulier in kennis stellen van elke wijziging in uw facturatie gegevens en dient deze op te geven vóór de eerst volgende facturatie cyclus.
3. Alle vermelde tarieven/prijzen/bedragen zijn exclusief BTW.
4. Iedere upgrade (zoals het aanschaffen van een extra licentie) die u maakt binnen het account wordt direct gefactureerd. Indien een account met een maandabonnement wordt downgraded waardoor er 1 licentie overblijft, dan wordt het account met de ingang van de eerste dag van de volgende kalendermaand automatisch gewijzigd naar het kwartaalabonnement indien er dan nog steeds sprake is van 1 licentie.
5. Betaling van de verzonden factuur dient voldaan te zijn, zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 7 dagen na factuurdatum. Staffelkorting is enkel van toepassing indien binnen de betaaltermijn van 7 dagen is voldaan. Indien de accounthouder niet, niet volledig, of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, dan is CATS gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de overeenkomst en/of het verlenen van de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. CATS behoudt tevens haar recht voor om de data in het account onder zich te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de accounthouder aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van CATS tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. Inkoopvoorwaarden van de accounthouder zijn expliciet uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan CATS, danwel expliciet schriftelijk door CATS aangegeven wijze, werken bevrijdend.
7. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de account houder van enig door deze verschuldigd bedrag, is met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de account houder tevens een vertragingsrente van 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan CATS verschuldigd.
8. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, de kosten die CATS moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de accounthouder, zijn voor rekening van de accounthouder. De buitengerechtelijke incassokosten van CATS, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 75,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom exclusief omzetbelasting.
9. De accounthouder dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening wanneer de automatische incasso wordt aangeboden bij diens bancaire instelling en dat het rekeningnummer niet is geblokkeerd voor incasso. Incasso vindt plaats nadat de factuur is verzonden. Indien na het incasseren sprake is van een stornering zal ongeacht de reden €25 administratiekosten in rekening worden gebracht per stornering.
10. Bij betaling op basis van factuur (non-incasso overeenkomst) zal telkens €25 administratie kosten in rekening worden gebracht indien niet binnen de gestelde betalingstermijn is betaald.
11. Retentierecht: CATS is bevoegd de afgifte van zaken, die wij voor de accounthouder c/q opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht hebben geconcipieerd, alsmede alle aan ons door de accounthouder c/q opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden, op te schorten, totdat ons onze vorderingen terzake zullen zijn voldaan.

C) Annulering en beëindiging

1. U mag uw account op elk gewenst moment annuleren. Dit kan enkel via e-mail (support@catsone.nl) of via het contact formulier. De annulering van het abonnement zal per email aan de accounthouder worden bevestigd.
2. Wanneer een account wordt geannuleerd behoudt CATS zich het recht voor alle bijbehorende data van en binnen het account definitief te verwijderen.
3. Voor alle type abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Bij het maand abonnement geldt dat 1 kalendermaand vóór het verstrijken van de kalendermaand de opzegging dient plaats te vinden. Bij het kwartaal abonnement geldt dat 1 kalendermaand vóór het verstrijken van het kalenderkwartaal de opzegging dient plaats te vinden. Op eventuele resterende tijd, zal geen pro-rata restitutie worden gegeven. Indien er niet tijdig is opgezegd dan wordt de abonnements periode met eenzelfde periode verlengd. De datum/tijdstip dat wij uw opzegging per email hebben ontvangen is bepalend.
4. CATS behoudt zich ten alle tijden het recht voor om uw account op te schorten, te beëindigen, of om u een account te weigeren voor huidige en/of toekomstig gebruik om welke reden dan ook.
5. Het account wordt met onmiddellijke ingang beëindigd indien er sprake is van (de aanvraag van) een surceance van betaling of faillisement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

D) Wijzigingen aan de Service en Tarief

1. Het tarief van de service, inclusief maar niet beperkt tot abonnementskosten aan de service, zijn 14 dagen na kennisgeving van CATS van kracht. De kennisgeving kan worden verleend op elk gewenst moment door het plaatsen van de wijzigingen op www.catsone.nl of per e-mail.
2. CATS behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de service voorwaarden (of enig deel daarvan) aan te passen met of zonder kennisgeving. Wij adviseren u om periodiek de terms of service op deze pagina te raadplegen.
3. CATS is niet aansprakelijk naar u of enig derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of (permanente) staking van de service.
4. Alle overeengekomen prijzen en tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari verhoogd worden volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumenten prijsindex. Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen prijsaanpassing plaatsvinden.

E) Algemene Voorwaarden

1. Het gebruik van de service is op uw eigen risico. De service wordt geleverd op feitelijke basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar”.
2. U mag niet op het systeem een hack toepassen, adapteren of een wijziging in de service toepassen via een website welke kan impliceren dat zij ten onrechte geassocieerd wordt met de service of enige andere dienst van CATS.
3. U stemt ermee in de service of een gedeelte van de service niet te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, weder verkopen of te exploiteren of de toegang tot de service beschikbaar te stellen aan niet gerechtigden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CATS.
4. CATS kan, maar heeft geen verplichting tot, inhoud verwijderen welke naar ons eigen inzicht onrechtmatig, beledigend, bedreigend, of anderszins aanstootgevend is of in strijd zijn met deze terms of service.
5. Verbaal, fysiek, schriftelijke of andere vormen van geweld (met inbegrip van de dreiging van geweld of vergelding) van eventuele CATS klanten, werknemers of agentschappen zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het account.
6. U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de service, daaronder begrepen uw content, ongecodeerd kan worden overgedragen en met medewerking van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van netwerken of apparaten waarmee de verbinding tot stand wordt gebracht.
7. Indien u, of door u ingeschakelde derden, gebruik maakt van de API (webservices) dan is de CATS klant zelf geheel verantwoordelijk voor de ontwikkeling, webhosting, beveiliging en integratie van gemaakte koppelingen met andere applicaties. Dit geldt ook indien gebruik wordt gemaakt van een “alternatief vacature portaal” als u heeft geopteerd om geen gebruik te maken van de bij het account geleverde “standaard vacature portaal”.
8. Het is niet toegestaan om wormen, virussen, of een willekeurig programma met een destructief karakter met behulp van de service te verzenden.
9. CATS garandeert niet dat (a) de dienst aan uw specifieke eisen voldoet, (b) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is, (c) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst 100% nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (d) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal aangeschaft of verkregen door u via de service aan uw verwachtingen voldoen, of (e) alle fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.
10. U begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat CATS nimmer aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of typische schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien CATS vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van: (a) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de service; (b) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten van alle goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanaf de service; (c) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (d) verklaringen van derden op de service; (e) de opzegging van uw account, of (f) alle andere zaken die verband houden met de service.
11. Indien CATS faalt bij het afdwingen van haar rechten of van een bepaling in deze voorwaarden, wordt deze niet beschouwd als een opheffing van dit recht of deze bepaling. De Terms of Service vormt de gehele overeenkomst tussen u en CATS en beheert uw gebruik van de dienst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en CATS (inclusief, maar niet beperkt tot voorgaande versies van de Terms of Service).
12. Ingevolge de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens kan het zijn dat u verplicht bent om u aan te melden bij het “Autoriteit Persoonsgegevens” omdat u persoonsgegevens verwerkt in de CATS applicatie. Buiten Nederland gevestigde organisaties dienen rekening te houden met aldaar mogelijk geldende wetgeving omtrent dataverwerking van persoonsgegevens en eventuele meldings plicht.
13. Het is verboden email te verzenden aan enig persoon, die deze niet wenst te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden ongevraagde email “bulk mail”, “spam”, “junk mail” van om het even welke soort te verzenden aan grote aantallen nieuwsgroepen. Het is verboden kettingbrieven noch kwaadwillende email te verspreiden en/of te verzenden. U dient niet, door afzenders aangegeven (opt-out), ongevraagde e-mail of spam berichten te verzenden via de service.
14. U gaat ermee akkoord dat we uw bedrijfsnaam en/of beeldmerk kunnen plaatsen op onze referentie pagina. We honoreren uw verzoek om uw bedrijfsnaam en/of beeldmerk niet te tonen indien u dit ons verzoekt via support@catsone.nl
15. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
16. Vragen over de Terms of Service moeten worden toegezonden aan het CATS Support Team via support@catsone.nl of via het contact formulier.
17. Op alle rechtsverhoudingen tussen CATS en accounthouder is Nederlands recht van toepassing.
18. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

F) Privacy Policy

We verzamelen de e-mail adressen van personen welke met ons communiceren via e-mail, op welke pagina’s bezoekers komen of zich toegang verschaffen, evenals informatie welke vrijwillig door de consument wordt gegeven (bijvoorbeeld middels een enquite of site registratie). De verzamelde informatie wordt gebruikt om de content van de website te verbeteren en de kwaliteit van onze service en wordt nimmer gedeeld met, of verkocht aan, derden. Uitgezonderd hiervan betreft zaken:

Waarbij er sprake is van een justitieel onderzoek waaraan wij wettelijk verplicht zijn mee te werken, bij illegale activiteiten, bij vermoedelijke fraude, bij situaties waarin sprake is van een potentiële (fysieke) bedreiging van een persoon of schending van de Voorwaarden (Terms of Service), of enig andere manier waarbij de wet ons verplicht actie te ondernemen.

We delen informatie over u indien CATS wordt verkocht aan een andere onderneming of indien er sprake is van een fusie. Indien dit het geval is zal CATS voordat wij informatie over u overdragen, u hierover eerst op de hoogte stellen opdat er dan sprake kan zijn van een nieuw privacy beleid.

F-1) INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIK

Wanneer u zich bij ons registreert vragen wij informatie aan u zoals uw naam, bedrijfsnaam, email adres, adres, telefoonnummer en facturatie gegevens. Organisaties welke zich aanmelden voor het proef abonnement/trial account zijn niet verplicht om facturatie gegevens te verschaffen. Wel is het verplicht om de juiste organisatie gegevens te vermelden zoals adres, zakelijke email en telefoon nummer.

CATS gebruikt de verzamelde informatie voor algemeen zakelijk gebruik: product en service verlening, facturatie, identificatie, service verbetering, contact en onderzoek. Door gebruik te maken van CATS geeft u uitdrukkelijk toestemming om contact met u op te mogen nemen. Dit contact kan tot stand komen door o.a. email, telefonie en briefpost.

F-2) COOKIES

Een cookie is een kleine hoeveelheid data welke meestal een uniek id nummer heeft welke naar uw browser wordt verzonden via een website. De cookie wordt opgeslagen op uw harddisk.

CATS maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om huidige sessie informatie te monitoren. We gebruiken geen permanente cookies. Zo dient u na verloop van tijd bij inactiviteit opnieuw in te loggen, dit om u te beschermen dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen.

F-3) DATA OPSLAG

CATS maakt gebruik van IT partners om zorg te dragen voor de nodige hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie welke nodig is om CATS operationeel te houden. Hoewel CATS Software, inc. eigenaar is van de programma codes, gecodeerde databases en alle rechten bezit van de CATS applicatie, bezit de account houder alle rechten van diens eigen data.

Data wordt opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. CATS is een gecertificeerde participant van het Privacy Shield programma en voldoet aan de gestelde eisen van de EU inzake bescherming van persoonsgegevens van Europeanen. CATS is processor en verwerkt data conform de instructies van de controller.  De CATS klant is de controller. Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen.

CATS heeft zich gecommiteerd om volledig mee te werken aan iedere EU data protection authority (DPA) en zal een gegeven advies van een DPA opvolgen. Bij een juridisch conflict zal Europeesche wet/regelgeving prevaleren.

Vragen hierover kunnen gesteld worden via privacy@catsone.nl

F-4) DISCLOSURE

CATS mag persoonlijke informatie kenbaar maken onder bijzonder omstandigheden, zoals bij gebruik van een dagvaarding of indien uw acties een schending zijn van de Voorwaarden (Terms of Service).

F-5) VERANDERINGEN PRIVACY BELEID

CATS kan periodiek dit beleid wijzigen. We brengen u van significante wijzigingen op de hoogte middels een bericht aan uw primaire email adres zoals deze is weergegeven in uw CATS account of door het plaatsen van een prominent bericht op onze website.

GARANTIE DISCLAIMER

De service en alle onderdelen daarvan zijn in licentie aan u verstrekt “zoals het is” en “zoals beschikbaar”, met alle eventuele gebreken en zonder enige garantie of voorwaarden dan ook, uitdrukkelijk of impliciet. U erkent dat de service gelimiteerd kan zijn aan beperkingen zoals componenten, functies en functionaliteit welke door CATS tijdelijk of permanent kan worden gewijzigd, aangevuld of beëindigd volgens ons eigen goeddunken zonder daarover kennisgeving aan u te verzenden. U erkent dat onze service is onderworpen aan beperkingen, vertragingen, en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet. Ongeacht de oorzaak van het verlies neemt u het risico van verlies van gegevens die verband houden met uw gebruik van de service, inclusief, zonder beperking, verlies, verwijdering, correctie, vernieling, beschadiging of gegevens opslag. Wij kunnen niet garanderen dat uw gegevens vrij blijven van verlies, corruptie, fouten of openbaarmaking. Evenmin kunnen wij geen garantie geven omtrent betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, juistheid, de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de service of een van de onderdelen of inhoud. Verder kunnen wij u niet garanderen dat u in staat zal zijn om toegang te krijgen tot de service of uw gegevens op een bepaalde tijd of vanuit een bepaald aangewezen portaal.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering), of enige andere schade, veroorzaakt in zijn geheel of gedeeltelijk door openbaarmaking, defect, vertraging , onderbreking, ontbreken beschikbaarheid, corruptie, afbraak, verlies, het gebruiken, uw onvermogen om gebruik te maken of de resultaten van uw gebruik van de service of gegevens. Deze beperking zal van toepassing zijn ongeacht of een dergelijke schade claim is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad of anderszins, en/of u al dan niet ons te adviseren over de mogelijkheid van dergelijke schade. Mochten de service of gegevens te kort schieten, beschadigd zijn, beschadigd of onbruikbaar worden, dan zullen we proberen u te helpen bij het terugwinnen, extraheren, corrigeren en repareren. Echter u (niet CATS) neemt de eventuele volledige kosten voor uw rekening van alle terug te winnen, extraheren, correctie, of reparatie.

Vrijwaring

U vrijwaart CATS, onze medewerkers, tussenpersonen, en rechtverkrijgenden van en tegen elke aansprakelijkheid, verplichting, claim, uitspraak, verlies, kosten, schade of kosten (inclusief schikking bedragen, advocaat kosten, en alle overige kosten), als gevolg van: (a) uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de service, (b) het verlies, vernietiging of beschadiging van uw gegevens; (c) uw prestaties op grond van deze overeenkomst; (d) uw inbreuk op enige termijn, convenant, de vertegenwoordiging of garantie in deze overeenkomst; (e) de andere handelingen of nalatigheden (inclusief, zonder beperking, roekeloos en / of opzettelijke handelingen of nalatigheden) gepleegd door u of uw medewerkers, dan wel door u ingeschakelde derden.