Terms of Service

Door het gebruik van de website https://catsone.nl ( “Service”), een dienst van Robuust Groep B.V. hierna te noemen “CATS”, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ( “Terms of Service”).

CATS behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de voorwaarden te actualiseren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Nieuwe functies welke ter uitbreiding of verbetering van de service, inclusief de introductie van nieuwe en/of verwijderde instrumenten en middelen, is onderworpen aan de terms of service. Nadat dergelijke veranderingen hebben plaatsgevonden stemt u in met de wijzigingen door aanhoudend gebruik van de service.

A) Account Voorwaarden

1. Bij het aanmelden voor een account, moet u uw juridische volledige bedrijfsnaam, een geldig zakelijk e-mailadres (geen Hotmail, Gmail, Live etc.) en eventuele andere informatie verstrekken met het oog op het voltooien van de aanmeldingsprocedure.
2. Bij het aanmelden voor een betaalde account, of een trial/proef account waarvan u wilt upgraden naar een betaalde account, moet u uw volledige bedrijfsnaam, een geldig zakelijk e-mail adres, uw correcte facturatie informatie en eventuele andere informatie verstrekken met het oog op het voltooien van de aanmeldingsprocedure of upgrade proces. De trial/proef periode vervalt indien wordt upgraded tijdens de trial/proef periode.
3. Accounts die zijn geregistreerd door “bots” of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
4. Individuele gebruiker inlog gegevens mogen alleen worden gebruikt door deze persoon – Het delen van een individuele gebruikers login is niet toegestaan. U dient te beschikken over een gebruikers licentie (“seat”) en een individuele gebruikers login voor elke nieuwe persoon die gebruik maakt van het systeem.
5. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en wachtwoord. CATS kan en zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig verlies of beschadiging wegens het niet nakomen van uw eigen veiligheid verplichting. Wij bieden iedere gebruiker een extra beveiligingslaag aan via Multi Factor Authenticatie (login code middels mobiele telefoon) en adviseren iedere gebruiker deze extra beveiligingslaag in te stellen/activeren.
6. U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste inhoud en de gepleegde activiteiten welke plaatsvinden binnen uw account.
7. U mag de service niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en dient zich te houden aan geldende wetgeving.
8. Alle auteursrechten en “powered by” vermelding, afbeeldingen en tekst in pagina’s en uitgaande e-mails dient leesbaar te zijn. De locatie van dergelijke auteursrechtelijke berichten op de pagina mag worden veranderd, zolang het bericht nog steeds duidelijk zichtbaar is. Voor meer informatie over de reden waarom dit nodig is, raadpleegt u het auteursrecht en de “Powered By” vermelding.
9. De service mag alleen gebruikt worden ten behoeve van interne recruitment processen of als HR instrument van de organisatie welke het account afneemt. Het is niet toegestaan om de software te gebruiken voor bijvoorbeeld; file sharing service of als vacature bank waarbij niet CATS gebruikers danwel CATS gebruikers met read only rechten, moeten betalen voor het plaatsen van een advertentie/vacature. In geval van twijfel beslist CATS. Tegen dit besluit kan geen beroep worden aangetekend. Het is niet toegestaan om via de API (webservices) de licentie kosten te manipuleren.

Schending van een van deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van uw account.

B) Betaling, restituties, upgrading en downgrading voorwaarden

1. De service wordt vooraf op basis van de gekozen abonnementsvorm gefactureerd en wordt niet gerestitueerd. Er zal geen restitutie of krediet plaatsvinden voor een gedeeltelijke maand van de service, of restitutie plaatsvinden van ongebruikte maanden met een open account. Met het oog op de gelijke behandeling van iedereen, zullen er geen uitzonderingen worden gemaakt. De accounthouder is altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanmaken/verwijderen of aanpassen van gebruikerlicenties. Dit kan via “gebruiker management” in de applicatie. De peildatum waabij CATS het aantal actieve licenties berekend is altijd de 1e kalenderdag van de nieuwe facturatie periode. Afhankelijk van het gekozen abonnement is dit de 1e dag van de kalendermaand zijn of de 1e dag van het kalenderkwartaal.
2. U dient CATS per email via support@catsone.nl of via het contact formulier in kennis stellen van elke wijziging in uw facturatie gegevens en dient deze op te geven vóór de eerst volgende facturatie cyclus.
3. Alle vermelde tarieven/prijzen/bedragen zijn exclusief BTW. In de applicatie kunnen tarieven worden getoond, deze kunnen exclusief service fee en BTW zijn. De tarieven zijn opgebouwd uit een licentie fee en een service fee. De geldende (All-In, excl BTW) tarieven staan gepubliceerd op de publiek zichtbare pagina https://catsone.nl/pakket-prijs
4. Iedere upgrade (zoals het aanschaffen van een extra licentie) die u maakt binnen het account wordt direct en niet pro rato gefactureerd. Indien een account met een maandabonnement wordt downgraded waardoor er 1 licentie overblijft, dan wordt het account met de ingang van de eerste dag van de volgende kalendermaand automatisch gewijzigd naar het kwartaalabonnement indien er dan nog steeds sprake is van 1 licentie.
5. Betaling van de verzonden factuur dient voldaan te zijn, zonder enige inhouding, korting of verrekening binnen 7 dagen na factuurdatum. Staffelkorting is enkel van toepassing indien binnen de betaaltermijn van 7 dagen is voldaan. Indien de accounthouder niet, niet volledig, of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de overeenkomst, dan is CATS gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de overeenkomst en/of het verlenen van de diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten. CATS behoudt tevens haar recht voor om de data in het account onder zich te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat de accounthouder aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van CATS tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. Inkoopvoorwaarden van de accounthouder zijn expliciet uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan CATS, danwel expliciet schriftelijk door CATS aangegeven wijze, werken bevrijdend.
7. Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de account houder van enig door deze verschuldigd bedrag, is met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de account houder tevens een vertragingsrente van 1,5 % per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het bruto factuurbedrag aan CATS verschuldigd.
8. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen, de kosten die CATS moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de accounthouder, zijn voor rekening van de accounthouder. De buitengerechtelijke incassokosten van CATS, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 75,00 vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom exclusief omzetbelasting.
9. De accounthouder dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening wanneer de automatische incasso wordt aangeboden bij diens bancaire instelling en dat het rekeningnummer niet is geblokkeerd voor incasso. Incasso vindt plaats nadat de factuur is verzonden. Indien na het incasseren sprake is van een stornering zal ongeacht de reden €25 administratiekosten in rekening worden gebracht per stornering.
10. Bij betaling op basis van factuur (non-incasso overeenkomst) zal telkens €25 administratie kosten in rekening worden gebracht indien niet binnen de gestelde betalingstermijn is betaald.
11. Retentierecht: CATS is bevoegd de afgifte van zaken, die wij voor de accounthouder c/q opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht hebben geconcipieerd, alsmede alle aan ons door de accounthouder c/q opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden, op te schorten, totdat ons onze vorderingen terzake zullen zijn voldaan.

C) Annulering en beëindiging

1. U mag uw account op elk gewenst moment annuleren. Dit kan enkel via e-mail (support@catsone.nl) of via het contact formulier. De annulering van het abonnement zal per email aan de accounthouder worden bevestigd.
2. Wanneer een account wordt geannuleerd behoudt CATS zich het recht voor alle bijbehorende data van en binnen het account definitief te verwijderen.
3. Voor alle type abonnementen geldt een opzegtermijn. Bij het maand abonnement geldt dat minimaal 1 kalendermaand vóór het verstrijken van de kalendermaand de opzegging dient plaats te vinden. Bij het kwartaal abonnement geldt dat minimaal 1 kalendermaand vóór het verstrijken van het kalenderkwartaal de opzegging dient plaats te vinden. Op eventuele resterende tijd, zal geen pro-rata restitutie worden gegeven. Indien er niet tijdig is opgezegd dan wordt de abonnements periode met eenzelfde periode verlengd. De datum/tijdstip dat wij uw opzegging per email hebben ontvangen is bepalend.
4. CATS behoudt zich ten alle tijden het recht voor om uw account op te schorten, te beëindigen, of om u een account te weigeren voor huidige en/of toekomstig gebruik om welke reden dan ook.
5. Het account wordt met onmiddellijke ingang beëindigd indien er sprake is van (de aanvraag van) een surceance van betaling of faillisement of Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.

D) Wijzigingen aan de Service en Tarief

1. Het tarief van de service, inclusief maar niet beperkt tot abonnementskosten aan de service, zijn 7 dagen na kennisgeving van CATS van kracht. De kennisgeving kan worden verleend op elk gewenst moment door het plaatsen van de wijzigingen op https://catsone.nl of per e-mail of via een nieuwsbericht in de applicatie.
2. CATS behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de service voorwaarden (of enig deel daarvan) aan te passen met of zonder kennisgeving. Met aanhoudend gebruik van de applicatie gaat u akkoord met deze aanpassingen. Wij adviseren u om periodiek de terms of service op deze pagina te raadplegen.
3. CATS is niet aansprakelijk naar u of enig derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of (permanente) staking van de service.
4. Alle overeengekomen prijzen en tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari verhoogd worden volgens de meest recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde consumenten prijsindex. Indien de prijsindex in enig jaar negatief is, zal geen prijsaanpassing plaatsvinden.

E) Algemene Voorwaarden

1. Het gebruik van de service is op uw eigen risico. De service wordt geleverd op feitelijke basis van “zoals het is” en “zoals beschikbaar”.
2. U mag niet op het systeem een hack toepassen, adapteren of een wijziging in de service toepassen via een website welke kan impliceren dat zij ten onrechte geassocieerd wordt met de service of enige andere dienst van CATS.
3. U stemt ermee in de service of een gedeelte van de service niet te reproduceren, te kopiëren, te verkopen, weder verkopen of te exploiteren of de toegang tot de service beschikbaar te stellen aan niet gerechtigden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CATS.
4. CATS kan, maar heeft geen verplichting tot, inhoud verwijderen welke naar ons eigen inzicht onrechtmatig, beledigend, bedreigend, of anderszins aanstootgevend is of in strijd zijn met deze terms of service.
5. Verbaal, fysiek, schriftelijke of andere vormen van geweld (met inbegrip van de dreiging van geweld of vergelding) van eventuele CATS klanten, werknemers of agentschappen zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het account.
6. U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van de service, daaronder begrepen uw content, ongecodeerd kan worden overgedragen en met medewerking van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van netwerken of apparaten waarmee de verbinding tot stand wordt gebracht.
7. Indien u, of door u ingeschakelde derden, gebruik maakt van de API (webservices) dan is de CATS klant zelf geheel verantwoordelijk voor de ontwikkeling, webhosting, beveiliging en integratie van gemaakte koppelingen met andere applicaties. Dit geldt ook indien gebruik wordt gemaakt van een “alternatief vacature portaal” als u heeft geopteerd om geen gebruik te maken van de bij het account geleverde “standaard vacature portaal”.
8. Het is niet toegestaan om wormen, virussen, of een willekeurig programma met een destructief karakter met behulp van de service te verzenden.
9. CATS garandeert niet dat (a) de dienst aan uw specifieke eisen voldoet, (b) de dienst ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is, (c) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst 100% nauwkeurig of betrouwbaar zijn, (d) de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal aangeschaft of verkregen door u via de service aan uw verwachtingen voldoen, of (e) alle fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.
10. U begrijpt en aanvaardt uitdrukkelijk dat CATS nimmer aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of typische schade, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien CATS vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van: (a) het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de service; (b) de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten van alle goederen, gegevens, informatie of diensten gekocht of verkregen of berichten die zijn ontvangen of transacties die zijn aangegaan via of vanaf de service; (c) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; (d) verklaringen van derden op de service; (e) de opzegging van uw account, of (f) alle andere zaken die verband houden met de service.
11. Indien CATS faalt bij het afdwingen van haar rechten of van een bepaling in deze voorwaarden, wordt deze niet beschouwd als een opheffing van dit recht of deze bepaling. De Terms of Service vormt de gehele overeenkomst tussen u en CATS en beheert uw gebruik van de dienst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten tussen u en CATS (inclusief, maar niet beperkt tot voorgaande versies van de Terms of Service).
12. Ingevolge de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens kan het zijn dat u verplicht bent om u aan te melden bij het “Autoriteit Persoonsgegevens” omdat u persoonsgegevens verwerkt in de CATS applicatie. Buiten Nederland gevestigde organisaties dienen rekening te houden met aldaar mogelijk geldende wetgeving omtrent dataverwerking van persoonsgegevens en eventuele meldings plicht.
13. Het is verboden email te verzenden aan enig persoon, die deze niet wenst te ontvangen. Het is uitdrukkelijk verboden ongevraagde email “bulk mail”, “spam”, “junk mail” van om het even welke soort te verzenden aan grote aantallen nieuwsgroepen. Het is verboden kettingbrieven noch kwaadwillende email te verspreiden en/of te verzenden. U dient niet, door afzenders aangegeven (opt-out), ongevraagde e-mail of spam berichten te verzenden via de service.
14. U gaat ermee akkoord dat we uw bedrijfsnaam en/of beeldmerk kunnen plaatsen op onze referentie pagina. We honoreren uw verzoek om uw bedrijfsnaam en/of beeldmerk niet te tonen indien u dit ons verzoekt via support@catsone.nl
15. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
16. Vragen over de Terms of Service moeten worden toegezonden aan het CATS Support Team via support@catsone.nl of via het contact formulier.
17. Op alle rechtsverhoudingen tussen CATS en accounthouder is Nederlands recht van toepassing.
18. Mochten er geschillen naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

F) Privacy Policy

We delen informatie over u indien CATS wordt verkocht aan een andere onderneming of indien er sprake is van een fusie. Indien dit het geval is zal CATS voordat wij informatie over u overdragen, u hierover eerst op de hoogte stellen opdat er dan sprake kan zijn van een nieuw privacy beleid. Onze gehele privacy policy kunt hier lezen.

G) DATA OPSLAG

CATS maakt gebruik van IT partners om zorg te dragen voor de nodige hardware, software, netwerken, opslag en gerelateerde technologie welke nodig is om CATS operationeel te houden. Hoewel CATS Software LLC. eigenaar is van de programma codes, gecodeerde databases en alle rechten bezit van de CATS applicatie, bezit de accounthouder alle rechten van diens eigen data. De accounthouder is de partij welke met CATS de overeenkomst is aangegaan.

Dataverwerking en opslag vindt plaats in Nederland en Ierland. Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Zie ook hierover ook onze pagina over beveiliging.

CATS heeft zich gecommiteerd om volledig mee te werken aan de EU data protection authority (DPA) en zal een gegeven advies van een DPA opvolgen. Bij een juridisch conflict zal Europeesche wet/regelgeving prevaleren. Het Data Processing Addendum is tevens van toepassing.

Vragen hierover kunnen gesteld worden via privacy@catsone.nl

H) 1  Persoonsgegevens

1.1 (Persoons)gegevens welke door opdrachtgever in catsone.nl ingevoerd worden, zullen niet aan derden worden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
1.2. De opdrachtgever beschikt over persoonsgegevens van diverse betrokkenen en is Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door catsone.nl, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat catsone.nl daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.
1.4. Dat de artikelen H 1 tot en met H 12 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

H) 2 Doeleinden van verwerking

2.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van producten en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
2.2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke jegens betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG,  voor zover deze gegevens niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
2.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en / of de betreffende betrokkenen.
2.4 Het doeleinde is het verwerken van persoonsgegevens in het kader van sollicitaties van kandidaten en contactpersonen. Hiervoor worden de volgende persoonsgegevens verwerkt van kandidaten; naam, adres, woonplaats, land, emailadres, social media url, telefoonnummer, profielfoto, curriculum vitae, motivatiebrief, beschikbaarheid, functienaam, (gewenste) salaris, email historie, IP adres. Van contactpersonen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt; naam, adres, plaats, land, profielfoto, social media url,  functienaam, IP adres, email historie, bedrijfsnaam.

H) 3 Verplichtingen verwerker

3.1. Ten aanzien van de in H 2 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
3.2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
3.3. Het is de Verwerker toegestaan om andere (sub)verwerkers in te schakelen. De huidige (sub)verwerkers zijn;
– Nylas (email/agenda synchronisatie)
– Amazon AWS (hosting technische infrastructuur van de applicatie)
– Mailgun (verzenden van emails)
– Google Analytics (Business analytics)
– Sovren/TextKernel (CV extractie)

H) 4 Doorgifte van persoonsgegevens

4.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is toegestaan mits er adequate beveiliginsmaatregelen zijn genomen.
4.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of landen het gaat.

H) 5 Verdeling van de verantwoordelijkheid

5.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
5.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.  Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
5.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

H) 6 Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Verwerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
– Encryptie (versleuteling) van wachtwoorden;
– Beperkte fysieke toegang tot de servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
– Secured communicatie met server (HTTPS/SSL);
– Multi Factor Authenticatie (login code middels mobiele telefoon).
6.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6.4. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

H) 7 Meldplicht

7.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
7.2. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de onderliggende overeenkomst anders is overeengekomen.

H) 8 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Hij zal Verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de hoogte te stellen.
8.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

H 9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

H) 10 Audit

10.1. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

H) 11 Aansprakelijkheid

11.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, , is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
11.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”) of personen;
– redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst  (weer) deugdelijk na te komen;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
11.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
11.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
11.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
11.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd  en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden na het ontstaan van de vordering.

H) 12 Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de aanmelding bij catsone.nl is afgerond.
12.2. De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker alle persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

I) GARANTIE DISCLAIMER

De service en alle onderdelen daarvan zijn in licentie aan u verstrekt “zoals het is” en “zoals beschikbaar”, met alle eventuele gebreken en zonder enige garantie of voorwaarden dan ook, uitdrukkelijk of impliciet. U erkent dat de service gelimiteerd kan zijn aan beperkingen zoals componenten, functies en functionaliteit welke door CATS tijdelijk of permanent kan worden gewijzigd, aangevuld of beëindigd volgens ons eigen goeddunken zonder daarover kennisgeving aan u te verzenden. U erkent dat onze service is onderworpen aan beperkingen, vertragingen, en andere problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet. Ongeacht de oorzaak van het verlies neemt u het risico van verlies van gegevens die verband houden met uw gebruik van de service, inclusief, zonder beperking, verlies, verwijdering, correctie, vernieling, beschadiging of gegevens opslag. Wij kunnen niet garanderen dat uw gegevens vrij blijven van verlies, corruptie, fouten of openbaarmaking. Evenmin kunnen wij geen garantie geven omtrent betrouwbaarheid, tijdigheid, kwaliteit, geschiktheid, juistheid, de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de service of een van de onderdelen of inhoud. Verder kunnen wij u niet garanderen dat u in staat zal zijn om toegang te krijgen tot de service of uw gegevens op een bepaalde tijd of vanuit een bepaald aangewezen portaal.

Beperking van de aansprakelijkheid

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering), of enige andere schade, veroorzaakt in zijn geheel of gedeeltelijk door openbaarmaking, defect, vertraging , onderbreking, ontbreken beschikbaarheid, corruptie, afbraak, verlies, het gebruiken, uw onvermogen om gebruik te maken of de resultaten van uw gebruik van de service of gegevens. Deze beperking zal van toepassing zijn ongeacht of een dergelijke schade claim is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad of anderszins, en/of u al dan niet ons te adviseren over de mogelijkheid van dergelijke schade. Mochten de service of gegevens te kort schieten, beschadigd zijn, beschadigd of onbruikbaar worden, dan zullen we proberen u te helpen bij het terugwinnen, extraheren, corrigeren en repareren. Echter u (niet CATS) neemt de eventuele volledige kosten voor uw rekening van alle terug te winnen, extraheren, correctie, of reparatie.

Vrijwaring

U vrijwaart CATS, onze medewerkers, tussenpersonen, en rechtverkrijgenden van en tegen elke aansprakelijkheid, verplichting, claim, uitspraak, verlies, kosten, schade of kosten (inclusief schikking bedragen, advocaat kosten, en alle overige kosten), als gevolg van: (a) uw gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de service, (b) het verlies, vernietiging of beschadiging van uw gegevens; (c) uw prestaties op grond van deze overeenkomst; (d) uw inbreuk op enige termijn, convenant, de vertegenwoordiging of garantie in deze overeenkomst; (e) de andere handelingen of nalatigheden (inclusief, zonder beperking, roekeloos en / of opzettelijke handelingen of nalatigheden) gepleegd door u of uw medewerkers, dan wel door u ingeschakelde derden.

Language »